Algemene voorwaarden

De webshops www.sportsandteams.be, www.sportsandteams.com en www.sportsandteams.eu worden uitgebaat door SPORTSANDTEAMS, éénmanszaak met volgende ondernemingsgegevens:
SPORTSANDTEAMS
Luc De Buck Oscar Roelsstraat 10, B-9050 Gentbrugge, België sportsandteams@outlook.com Ondernemingsnummer: 0688.520.450 BTW nummer: BE 0688.520.450
1. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van SPORTSANDTEAMS moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SPORTSANDTEAMS aanvaard zijn. 2. De Klant verklaart niet de intentie te hebben om de gekochte producten verder te verkopen. Detailhandelaars, geïnteresseerd in de producten verdeeld door SPORTSANDTEAMS, worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met SPORTSANDTEAMS. 3. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 4. De Klant wordt van de bevestiging van zijn bestelling via e-mail op de hoogte gebracht, deze e-mail recapituleert alle termen van de bestelling. SPORTSANDTEAMS neemt het op zich om de bestellingen op de site na te komen zolang de voorraad strekt. Bij de producten waarvan nog stock is staat “beschikbaar” en bij de producten waarvan geen stock meer is staat “beschikbaar, maar niet op voorraad”. Als het product niet meer beschikbaar is, neemt SPORTANDTEAMS de verantwoordelijkheid de Klant hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen. Het verkoopcontract tussen SPORTSANDTEAMS en de Klant ontstaat op het moment dat de bestelling geaccepteerd wordt door SPORTSANDTEAMS. 5. De producten worden geleverd door verschillende dienstverleners in de toegestane landen op de site. In zoverre als mogelijk, wordt de levering van de producten uitgevoerd op de aangegeven datum in de bestelbevestiging. De aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief en worden 90% van de tijd gerespecteerd. Eventuele vertragingen kunnen in geen enkel geval leiden tot schadevergoedingen van SPORTSANDTEAMS. Douanetaksen, onder andere de importtaksen of eventuele accijnzen zijn voor de ontvanger en kunnen in geen enkel geval leiden tot een klacht of een aanvraag tot schadeloosstelling van SPORTSANDTEAMS. 6. De kosten betreffende de levering en de montage zijn voor de Klant en dit in alle gevallen, tenzij dit schriftelijk anders bepaald is. Het risico betreffende de montage van de waren is voor de Klant. 7. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van SPORTSANDTEAMS. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover SPORTSANDTEAMS beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt SPORTSANDTEAMS zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 8. Meteen na de levering, wordt er van de Klant verwacht dat deze de bestelling nauwkeurig nakijkt. In geval van een beschadiging van de verpakking moet de Klant dit op de afleveringsbon aanduiden bij het tekenen van deze. In het geval van beschadigde of defecte producten moet de Klant dit bij de verkoper binnen 48 uren aangeven na ontvangst van de bestelling. Dit kan oftewel schriftelijk, oftewel via e-mail (sportsandteams@outlook.com). In het geval dat de Klant binnen de 2 (twee) kalenderdagen na de levering de verkoper van eventuele gebreken niet op de hoogte brengt, gebreken geconstateerd na een minutieus onderzoek van de levering, wordt ervan uitgegaan dat de Klant de waren accepteert in de staat waarin ze geleverd zijn en alle recht om klacht in te dienen is dan niet meer van toepassing. De verkoper moet meteen de mogelijkheid hebben om de gedane klachten te controleren. De Klant verplicht zich ertoe, in alle omstandigheden, de verkoper de mogelijkheid te geven eventuele gebreken te herstellen. De Klant verliest alle rechten en competenties waarop hij een beroep op kan doen als deze laatste zijn klachten niet in de aangegeven termijn heeft gedaan en/of als hij de verkoper niet de mogelijkheid heeft gegeven de gebreken te repareren en/of als hij niet de nodige aandacht heeft gegeven om eventuele gebreken zo snel als mogelijk te ontdekken. Zou het product bij de levering een of andere beschadiging blootgesteld worden, gelieve dit product niet in elkaar te zetten vóórdat u een reactie van SPORTSANDTEAMS heeft ontvangen. Elk product dat in elkaar gezet werd, wordt als aanvaard gezien. Als de klacht gegrond is in de ogen van de verkoper, heeft de verkoper de keuze om een vergoeding te betalen, maximum ter hoogte van het totale bedrag van de factuur van de geleverde waren of om de geleverde waren gratis opnieuw te leveren. De verkoper is niet verplicht om andere schadevergoedingen, onder eender welke benaming, te betalen. 9. In zijn rol als tussenpersoon, accepteert SPORTSANDTEAMS enkel een garantie op de geleverde waren, in zoverre toegestaan door zijn producent. In zoverre dit mogelijk is, beperkt SPORTSANDTEAMS zijn tussenkomst tot het vervangen van de gebrekkige producten of tot het terugbetalen van de betaalde prijs, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op bijkomende schadevergoedingen. SPORTSANDTEAMS kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk gehouden worden in het geval zijn producent zijn verplichtingen betreffende de garantie niet nakomt, onder andere in het geval de producent failliet gaat. De Klant is ertoe verbonden geen schadevergoeding te eisen voor materiële of andere beschadigingen, van welke aard dan ook, die hijzelf of een derde in gevolg van de verkoop of het gebruik van de door SPORTSANDTEAMS verkochte producten veroorzaakt heeft. Voor deze reden geeft de Klant elk beroep tegen SPORTSANDTEAMS op en erkend dat SPORTSANDTEAMS niet in staat is te garanderen dat de verkochte producten niet in aanranding geraken met de rechten van derden. 10. In het kader van de verkoop op afstand aan verbruikers volgens de wet van 14 juli 1991, aangepast door de wet van 25 mei 1999, heeft de Klant het recht de verkoper te laten weten dat hij de verkoop niet wil laten doorgaan en dit zonder straffen en zonder een reden op te geven, binnen de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na de levering of het afsluiten van de dienst. In het geval de Klant hiervan gebruik maakt, wordt er van de Klant gevraagd de waren in hun originele staat (inclusief de originele verpakking) terug te sturen en dit op eigen risico en op eigen kosten. 11. Door het simpele feit, een bestelling te plaatsen via de webshop van SPORTSANDTEAMS geeft de Klant toestemming aan SPORTSANDTEAMS om zijn persoonlijke gegevens te behandelen en te gebruiken voor doeleinde zoals Klantenadministratie, bestelbeheer, leveringen en facturatie, het opvolgen van solvabiliteit, marketing en publiciteit. Het gebruik van deze gegevens voor marketing doeleinden of persoonlijke publiciteit zijn hier ook van afhankelijk en gebeuren tijdens de bestelprocedure. De verantwoordelijke voor de verwerking, SPORTSANDTEAMS respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SPORTSANDTEAMS, Oscar Roelsstraat 10, B-9050 Gentbrugge, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 12. Als één van deze voorwaarden niet van toepassing is of nietig verklaard wordt, blijven alle andere van toepassing en dit in zoverre de wet dit toelaat. 13. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 14. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.